Regulamin Serwisu Internetowego Meta Strategy

Niniejszy regulamin określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem www.metastrategy.pl i jest udostępniany użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem serwisu internetowego.

§ 1. Definicje

 • Regulamin – niniejszy dokument,
 • Użytkownik – każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług serwisu internetowego Meta Strategy przez przeglądarkę internetową.
 • Konto użytkownika – przestrzeń serwisu internetowego Meta Strategy, dostępna dla użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych produktów oraz zamieszczanie danych.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kupujący – zarówno konsument, jak i klient.
 • Serwis – strona internetowa oraz sklep internetowy dostępne pod adresem www.metastrategy.pl
 • Towar, Produkt, Usługa – produkty i usługi prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży.

§ 2. Informacje ogólne

 • Właścicielem Serwisu jest firma Meta Strategy.
 • Sklep internetowy dostępny pod adresem www.metastrategy.pl/sklep prowadzony jest przez właściciela Serwisu.
 • Informacje o towarach, produktach lub usługach podane na stronach internetowych Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz warunki dokonywania w nim zakupów określa niniejszy regulamin.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Za pośrednictwem Serwisu, firma Meta Strategy zapewnia możliwość zamówienia dostarczenie treści cyfrowych, kursów, konsultacji, webinarów online, a także innych produktów lub usług.
 • Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Składanie zamówienia w Serwisie

 • Zamówienia można składać poprzez stronę www.metastrategy.pl/sklep.
 • Przy składaniu zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych, akceptacja regulaminu oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

§ 5. Konto w Serwisie

 • Przy pierwszym zakupie na stronie Meta Strategy dla Kupującego zostanie utworzone indywidualne konto w Serwisie, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Kupującego) oraz ustalonego przez niego hasła.
 • Dane do logowania są wysyłane na podany adres e-mail w formie zabezpieczonej. W przypadku utraty dostępu do konta, Kupujący powinien skontaktować się z obsługą klienta.

§ 6. Dostawa i płatność

 • Dostępne metody płatności oraz opcje dostawy są opisane na stronach Serwisu i są prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 • Kupujący, dokonując zapłaty, może skorzystać z dostępnych kuponów rabatowych, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.

§ 7. Prawa własności intelektualnej

 • Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i mogą należeć do firmy Meta Strategy lub jej licencjodawców.
 • Kupujący otrzymując dostęp do treści cyfrowych lub produktów, nabywa ograniczoną licencję do ich użytkowania zgodnie z warunkami określonymi przez Meta Strategy.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny, z wyjątkiem treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

§ 9. Reklamacje i zwroty

 • Kupujący ma prawo reklamować zakupione towary lub usługi, jeśli stwierdzi, że są one wadliwe lub niezgodne z opisem.
 • Reklamacje są rozpatrywane przez Meta Strategy w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

§ 10. Zmiany w ofercie i promocje

 • Meta Strategy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz warunków promocji bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

§ 11. Dane osobowe i pliki cookies

 • Administratorem danych osobowych jest firma Meta Strategy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 12. Postanowienia końcowe

 • Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji umów zawartych za pośrednictwem Serwisu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy Meta Strategy.